दाङ

राप्ती सार्बजनिक यातायात समिति
Dang, Tulsipur
मालिका कालिका यातायात प्रा लि
मालिका कालिका यातायात प्रा लि
केन्द्रिय कार्यालय दाङ (तुलसीपुर): ०८२-५२३२१६

बुकिङ काउन्टरका फोन नम्बरहरु :


 

तुलसीपुर जीप तथा मिनी माईक्रो बस समिति
अ्म्बिकेसोरी यातायात समिति
पन्ड्वेशोरी यातायात
सिस्ने हिमाल बस तथा मिनिबस यातायात ब्यावसायी समिति

सिस्ने हिमाल बस तथा मिनिबस यातायात ब्यावसायी समिति

प्रधान कार्यालय मुसिकोट नगरपालीका १ रुकुम

प्रधान कार्यालय मुसिकोट फोन न : ०८८५३०२२० ०८८५३००६१
सल्ले बुकीङ काउन्टर : ९८४४९४९८८२
खलङ्गा बुकीङ काउन्टर : ९८०६२४८१४३
सोलाबाङ बुकीङ काउन्टर : ९८६६९२३८३९z
झुल्नेटा बुकीङ काउन्टर  : ९७४५०५२९३७
खलगा जीप बुकीङ काउन्टर : ९८६८९००६७२

 

क्र स देखी सम्म भाडा दर छुट्ने समय कैफियत
रुकुम सल्ले काठमाण्डु १२३०। १२ ३० वजे रात्री
रुकुम खलङ्गा काठमाण्डु १२१०। १ वजे रात्री
रुकुम सल्ले नेपालगञ्ज ८८०। ३ ३० वजे रात्री
रुकुम खलङ्गा नेपालगञ्ज ८६०। ४ वजे रात्री
रुकुम सल्ले नेपालगञ्ज ८५०। ७ ३० वजे दिवा
रुकुम खलङ्गा नेपालगञ्ज ८३०। ८ वजे दिवा
रुकुम सल्ले भालुबाङ ७०४। ४ ३० वजे रात्री
रुकुम खलङ्गा भालुबाङ ६९०। ५ वजे रात्री
रुकुम सल्ले घोराही ५८०। ६ ३० वजे दिवा
रुकुम खलङ्गा घोराही ५६०। ७ वजे दिवा
रुकुम सल्ले तुलसीपुर ५३०। ५ वजे।८ वजे।१० ३० वजे दिवा
रुकुम खलङ्गा तुलसीपुर ५१०। ५ ३०।८ ३०। ११ वजे दिवा
रुकुम सल्ले घोराही ६७५। ६ १५ वजे दिवा फोर्स
रुकुम खलङ्गा घोराही ६५५। ६ ३० वजे दिवा फोर्स
सोलाबाङ तुलसीपुर ४८५। ५ ३० वजे दिवा
झुल्नेटा तुलसीपुर ४०५। ६ ३० वजे दिवा
१० सिम्ली नेपालगञ्ज १०००। ६ ३० वजे दिवा
११ रुकुमकोट घोराही ८३०। ७ वजे दिवा
१२ खलङ्गा चोरजहारी ५००। ८ वजे ३ वजे दिवा
१३ चोरजहारी नेपालगञ्ज ७००। ७ ३०।११ वजे दिवा
१४ चोरजहारी नेपालगञ्ज ७००। ५ वजे रात्री
१५ चोरजहारी तुलसीपुर ६२५। ७ १५ वजे दिवा
१६ चोरजहारी खलङ्गा ५००। ६ ३०। ८ वजे दिवा
१७ खलङ्गा सिम्रुतु १००। ३ ३० वजे लोकल
१८ सिम्रुतु खलङ्गा १००। ७ ३० वजे लोकल

 

 

bus and jeep time-3

 

सल्यान 

Salyan

Salyan

स्वर्गद्धारी सार्वजनिक यातायात ब्यवसायी समिती
प्रधान कार्यालय बिजुवार प्यूठान

श्री घनश्याम घर्ति (कार्यालय प्रमुख) : ९८४७८२०८२७
बिकास सुबेदि (सहायक कार्यालय प्रमुख / दुर्घटना प्रमुख) : ९८४७८२०६७६
दिपेन्द्र श्रेष्ठ (लेखापाल) : ९८४७८९६६५३
गोपाल रोका (बुकिङ्ग इन्चार्ज)  : ९८४७८४७०५१
खुमान खडका, बुकिङ्ग इन्चार्ज ( जुम्री काउन्टर) : ९८५७८३३४८३
टिकाराम भुषाल, बुकिङ्ग इन्चार्ज  (चकचके काउन्टर) : ९८५७८३३१४४
संजय पराजुली, बुकिङ्ग इन्चार्ज (काठमाण्डौ काउन्टर) : ९८४१३४१५७९
सुसिल डागी, बुकिङ्ग इन्चार्ज (तुलसिपुर / घोराहि) : ९८५७८३१९५५
मान बहादुर रोका, बुकिङ्ग कर्लक (खलंगा काउन्टर) : ९८४७८७५४०५
नारायण घिमिरे (बाग्दुला काउन्टर)
,,
९८४७८७७१६२
प्युठान

प्रधान कार्यालय

प्यूठान जिल्ला बाहिर संचालन भएको यातायात संचालन सयम तालिका

सि.नं. देखी सम्म छुटने समय s}lkmot
! vn+uf sf7df08f} P=;L= xfO{; laxfg – %=))  
@ vn+uf lrtjg laxfg – %=#)  
# vn+uf g]kfnu+h laxfg – ^=))  
$ vn+uf a’6jn laxfg – &=))  
% dR5L a’6jn laxfg – &=!%  
^ bDtL s’i0fgu/ laxfg – &=))  
& vn+uf t’n;Lk’/ laxfg – &=$%  
* vn+uf g]kfnu+h P=l;= xfO{; laxfg – *=#)  
( vn+uf ndlx laxfg – (=$%  
!) l;dnrf}/ efn’jfË laxfg – (=))  
!! vn+uf dx]b|gu/ lbp;f] – !=#)  
[email protected] vn+uf sf7df08f} ;fem – $=))  
!# d/G7fgf efn’jfË laxfg – ^=))  
!$ bDtL u9jf laxfg – *=#)  
!% aflbsf]6 efn’jfË laxfg – ^=#)  
!^ afË]km]lb efn’jfË laxfg – (=))  
!& dR5L efn’jfË lbp;f] – [email protected]=))  
!* 7’nfa];L sf7df08f} lbp;f] – [email protected]=))  
!( bDtL sf7df08f} lbp;f] – @=))   
@) lsldrf}/ sf7df08f} P=l;= xfO{; laxfg – ^=))  
@! leu[F s’i0fgu/ laxfg – &=))  
@@ :ju{4f/L vn+uf laxfg – &=))  
@# lsldrf}/ vn+uf laxfg – &=#)  
@$ :ju{4f/L  u9jf laxfg – (=))  
@% a/f}nf a’6jn laxfg – (=))  

 

 

 

 

Ko”7fg lhNnf leq ;+rfng x’g] oftfoft ;fwg sf] ;do tflnsf

 

l;=g+= b]vL ;Dd 5’6g] ;do s}lkmot
! vn+uf b/efg lhk ;fem – #=))  
@ vn+uf :ju{4f/L lbp;f] – !=!%  
# vn+uf lsldrf}/ ;fem – #=))  
$ vn+uf /ftfkfgL ldgL lbp;f] – [email protected]=))  
% vn+uf uf]njfË ldgL lbp;f] – !=))  
^ lah’jf/ a/f}nf ;fem – #=!%  
& lah’jf/ l;dnrf}/ lbp;f] – !=!%  
* afUb’nf cUn’Ëkm]lb ;fem – #=#)  
( afUb’nf afxfg] lbp;f] – @=#)  
!) afUb’nf 7’nfa];L lbp;f] @=#)  
!! afUb’nf aflbsf]6 lbp;f] – @=))  
[email protected] afUb’nf ;f}tfdf/] ;fem – $=))  
!# afUb’nf afxfg] ;fem – $=#)  
!$ lah’jf/ lsldrf}/ ldgL laxfg – *=#)  
!% lah’jf/ a/f}nf ldgL ;fem – $=))  
!^ afUb’nf axfg] ldgL laxfg – !)=#)  
!& lah’jf/ vn+uf laxfg – (=#)  
!* lah’jf/ 9’Ë]7fl6 ;fem – #=#)  

 

 

 

 

 

 

Ko’7fg lhNnf leq ;+rfng x’g] lhkx?sf] ;do tflnsf

l;=g+= b]vL ;Dd 5’6g] ;do  
  lah’jf/ a/f}nf ;’k/ laxfg – *=#)  
  lah’jf/ a/f}nf laxfg – !!=))  
  lah’jf/ g/l;Ëg]6f cldnL lbp;f] – !=))  
  lah’jf/ hfa’g] lbp;f] – @=))  
  lah’jf/ /DbL x’b} cldnL lah’jf/ – !=))  
  lah’jf/ cf]v/af]6 ;fem – $=))  
  lah’jf/ pbpk’/sf]6 lbp;f] – @=))  
  lah’jf/ alemjfË lbp;f] – #+))  
  afUb’nf 7’nfrf}/ lbp;f] – @=#)  
  afUb’nf cvf{ laxfg – &=#)  
  afUb’nf cUn’Ëkm]lb lbp;f] – [email protected]=))  
  afUb’nf /hjf/f lbp;f] – @=))  
  afUb’nf cvf{ ;fem –#=))  
  afUb’nf gf/Lsf]6 ;fem –$=))  
  afUb’nf v’Ë ;fem –#+=#)  
  afUb’nf t’iff/f  ;fem –#=#)  
  afUb’nf aflbsf]6 ;fem –#=$%  
  afUb’nf 7’nfa];L ;fem –%=))  
  afUb’nf afxfg] laxfg – &=#)  
  afUb’nf vjfË lbp;f] – !=#)  
  vn+uf hflu6f/L laxfg – *=#)  
  vn+uf 9fsfjfË laxfg– !!=#)  
  vn+uf lahnL lbp;f] – @=#)  
  vn+uf d/aË lbp;f] – @=$%  
  vn+uf d’g8f8f lbp;f] – #=))  
  vn+uf a/f}nf ;fem – $=))  

 

Ko”7fg lhNnf EofnL leq ;+rfng x’g] Doflhsx? hDdf – !% j6f 

:yfg

d/G7fgf M– Sjfl8

bDtL M– Sjfl8

rsrs] M– lsldrf}/

cfjfZos cg’;f/ Ko”7fg Eofln leq ;Dk’0f{ :yfgdf

 

 

 

 

:ju{4f/L ;fj{hlgs oftfoft Aoj;foL ;ldtL

k|wfg sfof{no lah’jf/ Ko”7fg

sfo{/t sd{rf/L gfdfjnL

 

l;=g+= gfd kb ;Dks{ g+= sfo{/t :yfg s}lkmot
! >L 3gZofd 3lt{ sfof{no k|d’v (*$&*@)*@& k|wfg sfof{no  
@ >L lasf; ;’a]lb ;xfos sfof{no k|d’v ÷b’3{6gf k|d’v (*$&*@)^&^ k|wfg sfof{no  
# >L lbk]Gb| >]i7 n]vfkfn (*$&*(^^%# k|wfg sfof{no  
$ >L uf]kfn /f]sf a’lsË OGrfh{ (*$&*$&)%! Ko”7fg afUb’nf sfpG6/  
% >L v’dfg v8sf a’lsË OGrfh{ (*%&*##$*# Ko”7fg h’d|L sfpG6/  
^ >L l6sf/fd e’iffn a’lsË OGrfh{ (*%&*##!$$ Ko’7fg rsrs] sfpG6/  
& >L ;+ho k/fh’nL a’lsË OGrfh{ (*$!#$!%&( sf7df08f} sfpG6/  
* >L ;’l;n 8fuL a’lsË OGrfh{ (*%&*#!(%% t’nl;k’/÷ 3f]/flx  
( >L dfg axfb’/ /f]sf a’lsË sn{s (*$&*&%$)% Ko’7fg vn+uf sfpG6/  
!) >L gf/fo0f l3ld/] ,, (*$&*&&!^@ Ko’7fg afUb’nf sfpG6/  
!! >L u’Gh axfb’/ s]=Pd= ,, (*$&*#%((@ Ko’7fg d/G7fgf sfpG6/  
[email protected] >L dfg axfb’/ lh=;L ,, (*$&()!#@@ Ko”7fg dlR5 sfpG6/  
!# >L k|Nxfb >]i7 ,, (*$&*@!$%! Ko”7fg r]/g]6f sfpG6/  
!$ >L /d]z >]i7 ,, (*$&(%()(( Ko’7fg leu[F sfpG6/  
!% >L k|sf; >]i7 ,, (*^)(#*##@ sf7df08f} sfpG6/  
!^ >L hgs s]=;L= ,, (*%&*###(( Ko”7fg 7’nfa];L sfpG6/  
!& >L /fd axfb’/ /fgf ,, (*$&()@#@) Ko’7fg r]/g]6f sfpG6/  
!* >L uf]laGb/fh g]kfnL ,, (*%&*#^)(# Ko’7fg h’d|L sfpG6/  
!( >L ltns k’g ,, (*%&*#@!&# Ko”7fg :ju{4f/L sfpG6/  
@) >L gf/fo0f kf}8]n c:yfoL a’lsË sn{s (*$&*%^))@ Ko”7fg r’hf7fl6 sfpG6/  
@! >L ;+ho lh=Pd= :jod;]js (*%&*##!%# Ko’7fg vn+uf sfpG6/  
@@ >L lbk]Gb| lh=;L= ,, (*%&*##*@% bfË efn’jfË  
@# >L lbks lh=;L= ,, (*$&(^@#(& Ko’7fg a/f}nf sfpG6/  
@$ >Lcf]dg l;= /]ZdL ,, (*$(@(%)&@ Ko’7fg a88f8f sfpG6/  
@% >L /f]zg 9sfn ,, (*$!#)&$%( Ko’7fg dlR5 sfpG6/  
@^ >L kz’ktL kl08t ,, (*$&(&)!(# Ko”7fg afxfg] sfpG6/  
@& >L /fd/fh /fjn ,, (*$&*&&!&^ Ko’7fg leu[F sfpG6/  
@* >L af]d k|;fb e08f/L ,, (*$$(%*()* Ko”7fg nfdfrf}/ sfpG6/  
@( >L ;Gtf]if k’g ,, ,, (*$&(&$&^# sf7df08f} sfpG6/  
#) >L ;+ho>]i7 ,, (*^^*###(( sf7df08f} xfO{; sfpG6/  
#! >L clgn lh=;L= ,, (*^*@(%#$$ Ko’7fg afË]km]lb sfpG6/  
#@ >L ho axfb’/ s]=;L= ,, (*^^*&$&@^ Ko”7fg dlR5 sfpG6/  
## >L /fd axfb’/ s]=Pd= kl/r/ (*!)($&[email protected]# k|wfg sfof{no  
#$ >LdtL piff wfdL kl/r/ (*[email protected]*))$$* k|wfg sfof{no  

 

रोल्पा

Rolpa
Rolpa

प्यूठान

स्वर्गद्धारी सार्वजनिक यातायात ब्यवसायी समिती

स्वर्गद्धारी सार्वजनिक यातायात ब्यवसायी समिती
प्रधान कार्यालय बिजुवार प्यूठान

घनश्याम घर्ति (कार्यालय प्रमुख) : ९८४७८२०८२७

बिकास सुबेदि (सहायक कार्यालय प्रमुख / दुर्घटना प्रमुख) : ९८४७८२०६७६

दिपेन्द्र श्रेष्ठ (लेखापाल) : ९८४७८९६६५३

गोपाल रोका बुकिङ्ग इन्चार्ज (बाग्दुला काउन्टर) : ९८४७८४७०५१

खुमान खडका, बुकिङ्ग इन्चार्ज ( जुम्री काउन्टर) : ९८५७८३३४८३

टिकाराम भुषाल, बुकिङ्ग इन्चार्ज  (चकचके काउन्टर) : ९८५७८३३१४४

संजय पराजुली, बुकिङ्ग इन्चार्ज (काठमाण्डौ काउन्टर) : ९८४१३४१५७९
सुसिल डागी, बुकिङ्ग इन्चार्ज (तुलसीपुर / घोराही) : ९८५७८३१९५५
मान बहादुर रोका, बुकिङ्ग कर्लक (खलंगा काउन्टर) : ९८४७८७५४०५
नारायण घिमिरे, बुकिङ्ग कर्लक (बाग्दुला काउन्टर) : ९८४७८७७१६२
गुन्ज बहादुर के.एम.  बुकिङ्ग कर्लक (मरन्ठाना काउन्टर) : ९८४७८३५९९२
मान बहादुर जि.सी बुकिङ्ग कर्लक (मच्छि काउन्टर) : ९८४७९०१३२२
प्रल्हाद श्रेष्ठ बुकिङ्ग कर्लक (चेरनेटा काउन्टर) : ९८४७८२१४५
रमेश श्रेष्ठ बुकिङ्ग कर्लक (भिगृँ काउन्टर) : ९८४७९५९०९९
प्रकास श्रेष्ठ, बुकिङ्ग कर्लक (काठमाण्डौ काउन्टर) : ९८६०९३८३३२
श्री जनक के.सी, बुकिङ्ग कर्लक (ठुलाबेसी काउन्टर ) : ९८५७८३३३९९
राम बहादुर राना, बुकिङ्ग कर्लक (चेरनेटा काउन्टर) : ९८४७९०२३२०
गोबिन्दराज नेपाली बुकिङ्ग कर्लक (जुम्री काउन्टर) : ९८५७८३६०९३
तिलक पुन, बुकिङ्ग कर्लक (स्वर्गद्धारी काउन्टर) : ९८५७८३२१७३
नारायण पौडेल, अस्थायी बुकिङ्ग कर्लक  (चुजाठाटि काउन्टर) : ९८४७८५६००२
संजय जि.एम, स्वयमसेवक (खलंगा काउन्टर) : ९८५७८३३१५३
दिपेन्द्र जि.सी, स्वयमसेवक (दाङ्ग भालुवाङ्ग) : ९८५७८३३८२५
दिपक जि.सी, स्वयमसेवक (बरौला काउन्टर)  : ९८४७९६२३९७
ओमन सि. रेश्मी, स्वयमसेवक (बडडाडा काउन्टर) : ९८४९२९५०७२
रोशन ढकाल, स्वयमसेवक (मच्छि काउन्टर) : ९८४१३०७४५९
पशुपती पण्डित, स्वयमसेवक (बाहाने काउन्टर) : ९८४७९७०१९३
रामराज रावल, स्वयमसेवक (भिगृँ काउन्टर) : ९८४७८७७१७६
बोम प्रसाद भण्डारी,  स्वयमसेवक (लामाचौर काउन्टर) : ९८४४९५८९०८
सन्तोष पुन, स्वयमसेवक  (काठमाण्डौ काउन्टर) : ९८४७९७४७६३
संजय श्रेष्ठ, स्वयमसेवक (काठमाण्डौ हाईस काउन्टर) : ९८६६८३३३९९
अनिल जि.सी, स्वयमसेवक (बाङ्गेफेदि काउन्टर) : ९८६८२९५३४४
जय बहादुर के.स, स्वयमसेवक (मच्छि काउन्टर) : ९८६६८७४७२६
राम बहादुर के.एम, परिचर (प्रधान कार्यालय) : ९८१०९४७४२३
उषा धामी, परिचर (प्रधान कार्यालय) : ९८१२८००४४८

प्यूठान जिल्ला बाहिर संचालन भएको यातायात संचालन सयम तालिका

 

सि.नं. देखि सम्म छुटने समय भादा दर
खलंगा काठमाण्डौ बिहान – ५:००  १२००
 खलंगा चितवन बिहान – ५.३०  500
# vn+uf g]kfnu+h laxfg – ^=))  
$ vn+uf a’6jn laxfg – &=))  
% dR5L a’6jn laxfg – &=!%  
^ bDtL s’i0fgu/ laxfg – &=))  
& vn+uf t’n;Lk’/ laxfg – &=$%  
* vn+uf g]kfnu+h P=l;= xfO{; laxfg – *=#)  
( vn+uf ndlx laxfg – (=$%  
!) l;dnrf}/ efn’jfË laxfg – (=))  
!! vn+uf dx]b|gu/ lbp;f] – !=#)  
[email protected] vn+uf sf7df08f} ;fem – $=))  
!# d/G7fgf efn’jfË laxfg – ^=))  
!$ bDtL u9jf laxfg – *=#)  
!% aflbsf]6 efn’jfË laxfg – ^=#)  
!^ afË]km]lb efn’jfË laxfg – (=))  
!& dR5L efn’jfË lbp;f] – [email protected]=))  
!* 7’nfa];L sf7df08f} lbp;f] – [email protected]=))  
!( bDtL sf7df08f} lbp;f] – @=))  
@) lsldrf}/ sf7df08f} P=l;= xfO{; laxfg – ^=))  
@! leu[F s’i0fgu/ laxfg – &=))  
@@ :ju{4f/L vn+uf laxfg – &=))  
@# lsldrf}/ vn+uf laxfg – &=#)  
@$ :ju{4f/L u9jf laxfg – (=))  
@% a/f}nf a’6jn laxfg – (=))  

 

 

अटोमार्ट (फड) शोरुमका लागी निम्न वमोजिमो केही कर्मचारी आवश्यकता परेको गर्दछौं ।

क्र.स. गन्तब्य छुटने समय भादा दर
 खलंगा – काठमाण्डौ  बिहान – ५.००  १२००

नोटः मोटरसाईकल अनिबार्य चलाउन जान्ने र पुरुष हुनु पर्ने छ ।